top of page
款方式

1. 銀行入數

帳戶:燃燈院有限公司 

(Ran Deng Yuan Limited)​

 

​銀行:匯豐銀行 (HSBC)  

A/C # 456 779941 838

2. 轉數快(FPS): 160451175

(Ran Deng Yuan Limited)​

3. PayPal

付款後,請將申請表格電郵到

info@randengyuan.com

*請付款人於付款後三日內上載入數紙到秘書處,並確保入數紙字體清晰可見,否則恕難處理

bottom of page